Pharma Point

Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
1. Kto jest Administratorem
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pharmapoint S.A. z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368567, NIP: 779-238-40-07, REGON: 301582667.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pharmapoint.com.pl
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora – na mocy zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
4. Informacja o prawie wniesienia skargi
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155
5. Informacja o prawach podmiotu danych
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.
7. Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

W zakresie rekrutacji
• Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem do pracy, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.
• Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy.

W zakresie współpracy z Kontrahentami
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
• Celem przetwarzania danych osobowych są działania związane z zawieraniem umów z dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W zakresie prowadzenia sklepu internetowego MYBABYPOINT
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym MYBABYPOINT;
  • sprzedaż produktów oferowanych przez Administratora;
  • rozpatrzenie reklamacji, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
• W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania do podmiotów wspomagających działalność Administratora, w tym m.in. obsługi sklepu internetowego MYBABYPOINT, dostawy produktów - na podstawie zawartych umów powierzenia, zgodnie z art. 28 RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usługi płatności on-line.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym czasie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody, bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W zakresie prowadzenia badań klinicznych
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i raportowanie o działaniach niepożądanych do podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie realizacji badań klinicznych.
• Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania do podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie raportowania zgłoszeń działań niepożądanych, na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotów, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a następnie usuwane.

W zakresie marketingu
• W zakresie prowadzenia działań marketingowych produktów i usług własnych, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
• Celem przetwarzania danych jest budowanie marki, obsługa newslettera oraz wysyłka informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do przetwarzania do podmiotów wspomagających działalność Administratora, na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody, którego można dokonać za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pharmapoint.com.pl

doz_pl maraton_pl

nasi partnerzy

Projekt i wykonanie